พิธีกรรมรำแม่มด

พิธีกรรมการรักษาโรคโดยการนับถือผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์ คือ เขมร  กวย ลาว และเยอ  มักจะทำขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปีเพราะเป็นช่วงที่ว่างจากการทำนาญาติพี่น้องสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้พิธีกรรมทางความเชื่อเกี่ยวกับผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์มีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งในระดับ ครอบครัว  เครือญาติ และระดับชุมชน  การคงอยู่ของระบบความเชื่อเกี่ยวกับผีภายใต้ภาวะของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสามารถแสดงผลในการรักษา      สุขภาพได้ชัดเจนแม่นยำกว่าเป็นภาวะการอสู้ทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของระบบการรักษาสุขภาพระหว่างความเชื่อกับวิทยาศาสตร์  ที่มีมุมมองและโลกทัศน์ของการกำเนิดโรค  ชนิดของโรค และการบำบัดรักษาโรคที่แตกต่างกัน  การเลือกรับการรักษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นวิธีการที่ไม่แยกชนชั้นชาติพันธุ์และมีกระบวนการที่เป็นสากล  แต่การเลือกรับการรักษาด้วยวิธีการทางความเชื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และกลุ่มเครือญาติซึ่งจะมีเรื่องของผีเชื้อหรือเชื้อสายทางผีเข้ามาเกี่ยวข้องอันเป็นระบบโครงสร้างเกี่ยวกับมิติทางความสัมพันธ์ของคนในชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์     พิธีกรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยความเชื่อเกี่ยวผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังสามารถดำรงอยู่       และมีบทบาทความสำคัญต่อระบบสุขภาพและความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันในยุคความแห่งความเจริญก้าวทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจึงถือว่าเป็นพลังทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีความเข้มแข็งและ เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้สะท้อนถึงความสำคัญของระบบสุขภาพด้านร่างกายหรืออวัยวะด้านเดียว          

แต่สามารถสะท้อนให้เห็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพลังเหนือธรรมชาติหรือผี  พลังความสัมพันธ์ของคนกับคน  พลังทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์    พลังทางศีลธรรมจารีตประเพณี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ พลังทางวัฒนธรรมผ่านความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” ของกลุ่มชาติพันธุ์  เขมร  กวย  ลาว  และเยอ   พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพจึงเป็นประเด็นการศึกษาที่มุ่งหวังค้นหาคุณค่าและความสำคัญของพิธีกรรมการนับถือผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  เพื่อนำพลังที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีมาพัฒนาสร้างสมดุลระหว่างความเชื่อกับวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงสู่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพระดับบุคคลและชุมชนในรูปแบบของวัฒนธรรมความเชื่อกับระบบการแพทย์ทางเลือกภายใต้บริบทของกลุ่มสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันอย่างเหมาะสมและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์คุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างสมดุล

Patcharin auksorn ภาพข่าว

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

facedook Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *