พิธีกรรมการรักษาโรคโดยการนับถือผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์ คือ เขมร  กวย ลาว และเยอ  มักจะทำขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปีเพราะเป็นช่วงที่ว่างจากการทำนาญาติพี่น้องสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้พิธีกรรมทางความเชื่อเกี่ยวกับผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์มีผลต่อความสัมพันธ์ทั้งในระดับ ครอบครัว  เครือญาติ และระดับชุมชน  การคงอยู่ของระบบความเชื่อเกี่ยวกับผีภายใต้ภาวะของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสามารถแสดงผลในการรักษา      สุขภาพได้ชัดเจนแม่นยำกว่าเป็นภาวะการอสู้ทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของระบบการรักษาสุขภาพระหว่างความเชื่อกับวิทยาศาสตร์  ที่มีมุมมองและโลกทัศน์ของการกำเนิดโรค  ชนิดของโรค และการบำบัดรักษาโรคที่แตกต่างกัน  การเลือกรับการรักษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นวิธีการที่ไม่แยกชนชั้นชาติพันธุ์และมีกระบวนการที่เป็นสากล  แต่การเลือกรับการรักษาด้วยวิธีการทางความเชื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และกลุ่มเครือญาติซึ่งจะมีเรื่องของผีเชื้อหรือเชื้อสายทางผีเข้ามาเกี่ยวข้องอันเป็นระบบโครงสร้างเกี่ยวกับมิติทางความสัมพันธ์ของคนในชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์     พิธีกรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้วยความเชื่อเกี่ยวผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังสามารถดำรงอยู่       และมีบทบาทความสำคัญต่อระบบสุขภาพและความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันในยุคความแห่งความเจริญก้าวทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีจึงถือว่าเป็นพลังทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีความเข้มแข็งและ เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้สะท้อนถึงความสำคัญของระบบสุขภาพด้านร่างกายหรืออวัยวะด้านเดียว          

แต่สามารถสะท้อนให้เห็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพลังเหนือธรรมชาติหรือผี  พลังความสัมพันธ์ของคนกับคน  พลังทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์    พลังทางศีลธรรมจารีตประเพณี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ พลังทางวัฒนธรรมผ่านความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” ของกลุ่มชาติพันธุ์  เขมร  กวย  ลาว  และเยอ   พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพจึงเป็นประเด็นการศึกษาที่มุ่งหวังค้นหาคุณค่าและความสำคัญของพิธีกรรมการนับถือผีของทั้งสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  เพื่อนำพลังที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีมาพัฒนาสร้างสมดุลระหว่างความเชื่อกับวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงสู่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพระดับบุคคลและชุมชนในรูปแบบของวัฒนธรรมความเชื่อกับระบบการแพทย์ทางเลือกภายใต้บริบทของกลุ่มสังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันอย่างเหมาะสมและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์คุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างสมดุล

Patcharin auksorn ภาพข่าว

แชร์กันเลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

facedook Comments

comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here